Čestné prehlásenie organizátora súťaží

Prehlasujem, že osobné údaje pretekárov, trénerov a rozhodcov uvedené na portáli www.sutazeveslovanie.sk v rozsahu - meno a priezvisko, dátum narodenia /vek/, váha, klubová príslušnosť a fotografia použijem len za účelom organizovania súťaží - pri tvorbe obsadenosti kategórií, rozlosovaní, diplomov, účastníckych listov a výsledkových listín. Tieto osobné údaje neposkytnem tretím stranám. Som si vedomý právnych následkov spojených s týmto prehlásením podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.